skip to Main Content
§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy dokument jest regulaminem „XIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego”, który odbywa się
w terminie 24-26.05.2018 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, plac Sławika i Antalla 1, 40-166 Katowice, woj. śląskie; zwanej w dalszej części dokumentu Zjazdem.

Poprzez określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

Organizator: Bachleda Kongresy Eventy Sp. z o. o. z siedzibą w Zakopanem, 34-450, ul. Krupówki 29,
NIP: 7361714931, REGON: 122426836, KRS: 0000399653.

Uczestnik: osoba fizyczna lub prawna dokonująca rejestracji na Zjazd poprzez formularz on-line dostępny
na stronie internetowej Zjazdu www.19ptd.pl lub poprzez wysłanie zgłoszenia na adres e-mail organizatora dostępny na stronie Zjazdu.

Potwierdzenie udziału: komunikat wysyłany przez Organizatora Zjazdu w odpowiedzi na zgłoszenie dokonane poprzez formularz on-line.

Przepisy niniejszego regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Zjeździe oraz obowiązują wszystkich Uczestników.

§ 2 Udział w Zjeździe
 1. Warunkiem udziału w Zjeździe jest zgłoszenie uczestnictwa za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego on-line dostępnego na stronie internetowej Zjazdu lub dokonanie zgłoszenia drogą elektroniczną na adres e-mail dostępny na stronie internetowej Zjazdu.
 2. Uczestnik otrzyma potwierdzenie poprawnego zgłoszenia udziału w Zjeździe drogą elektroniczną
  na podany w formularzu rejestracji adres e-mail.
 3. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Organizatorem zgodnie z niniejszym Regulaminem. Oznacza również akceptację postanowień niniejszego Regulaminu,
  a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem. Powoduje również powstanie obowiązku dokonania płatności
  za zamówiony pakiet uczestnictwa.
 4. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie biznesowego adresu e-mail podmiotom trzecim współpracującym z Organizatorem w ramach Zjazdu, które na podstawie odrębnych umów z Organizatorem odpowiedzialne są za przebieg
  i organizację Zjazdu (tj. m. in. na udostępnienie danych do celów kwaterunkowych, meldunkowych, żywieniowych i. in. w miejscu organizacji Zjazdu etc.).
 5. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza rejestracyjnego.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych Uczestnika.
 7. Uczestnik jest zobowiązany do bezwzględnego noszenia identyfikatora otrzymanego przy rejestracji podczas trwania Zjazdu. Identyfikator jest jedną z form dbania o bezpieczeństwo Uczestników.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa
  w przypadku wyczerpania miejsc na Zjazd.
§ 3 Opłaty
 1. Informacja na temat wysokości opłat za udział w Zjeździe została zamieszczona na stronie internetowej Zjazdu tj. www.19ptd.pl.
 2. Opłatę za udział w Zjeździe należy uiścić na konto wskazane przez Organizatora na stronie internetowej Zjazdu.
 3. Płatności mogą być dokonywane przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności on-line.
 4. Rozliczenia  transakcji  kartą  kredytową i  e-przelewem  przeprowadzane    za  pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay według regulaminu Dotpay S. A., gwarantującego całkowite bezpieczeństwo transakcji oraz poufność danych. 
 5. Skorzystanie z płatności on-line wymaga akceptacji Regulaminu płatności, polityki cookies Dotpay S. A. oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Dotpay S. A. 30-552 Kraków (Polska), Wielicka 72 dla potrzeb realizacji procesu płatności zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny, o czym niezwłocznie poinformuje za pośrednictwem strony internetowej Zjazdu. Zmiana ceny nie ma zastosowania do już zarejestrowanych Uczestników.
 7. Brak uregulowania należności za udział w Zjeździe w terminie podanym na stronie internetowej Zjazdu oraz formularzu otrzymanym podczas rejestracji, upoważnia Organizatora do odstąpienia od umowy oraz niewydania materiałów zjazdowych bez ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności.
 8. Organizator, jako potwierdzenie dokonanej wpłaty wystawi fakturę VAT.
 9. Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot zamawiający poszczególne usługi związane
  z uczestnictwem w Zjeździe, podany w formularzu rejestracji.
 10. Istnieje możliwość przepisania wniesionej opłaty za Zjeździe na inną, wskazaną osobę. Wymaga
  to jednak indywidualnego uzgodnienia oraz pisemnej akceptacji Organizatora, potwierdzone drogą mailową z adresu:
  kknap@grupabachleda.pl.
§ 4 Rezygnacja
 1. Rezygnację z udziału w Zjeździe może zgłosić wyłącznie drogą mailową, na adres e-mail kknap@grupabachleda.pl.
 2. Datą anulacji zgłoszenia jest data wpłynięcia wiadomości e-mail do Organizatora.
 3. Rezygnacja z udziału w Zjeździe zostanie potwierdzona przez Organizatora wyłącznie drogą pisemną poprzez adres e-mail.
 4. Uczestnik może dokonać bezkosztowej anulacji rezerwacji uczestnictwa w Zjeździe w terminie 90 dni przed rozpoczęciem Zjazdu. Po tym terminie obowiązywać będą następujące koszty rezygnacji:
  – rezygnacja z udziału między 90-60 dni przed Zjazdem powoduje obciążenie Uczestnika 30% kosztami,
  – rezygnacja z udziału między 60-30 dni przed Zjazdem powoduje obciążenie Uczestnika 50% kosztami,
  – rezygnacja z udziału między 30-14 dni przed Zjazdem powoduje obciążenie Uczestnika 75% kosztami,
  – rezygnacja z udziału w Zjeździe 14 dni przed Zjazdem powoduje obciążenie Uczestnika 100% kosztami.
 5. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Zjeździe, nie jest jednoznaczne z rezygnacją 
z uczestnictwa i powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 6. Istnieje możliwość przepisania kwoty na innego Uczestnika – wymaga to jednak indywidualnego uzgodnienia oraz pisemnej akceptacji Organizatora.
§ 5 Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia
  29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 133 z dnia 29 października 1997 r., poz. 833.) jest Organizator.
 2. Organizator Zjazdu nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika są traktowane jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem
  a Organizatorem oraz do celów kwaterunkowych/meldunkowych w miejscu organizacji Zjazdu.
 3. Organizator ma prawo do przetwarzania danych osobowych Uczestników w celu i zakresie niezbędnym do poprawnego wykonania usług.
 4. Dane osobowe Uczestników przechowywane są w czasie korzystania z serwisu oraz po tym terminie
  w zakresie niezbędnym do rozliczenia transakcji oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności
  za zakupione produkty lub usługi.
 5. Uczestnik ma w każdej chwili prawo do wglądu do swoich danych osobowych i może zażądać
  ich usunięcia lub poprawienia.
 6. Organizator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji.
 7. Informacje o szczególnym znaczeniu, w tym dane osobowe oraz informacje związane ze szczegółami płatności zebrane w celu przeprowadzenia transakcji handlowych, są szyfrowane przed transmisją
  od użytkownika.
 8. Komunikacja między komputerem użytkownika a serwerem Organizatora, w czasie zbierania danych osobowych i dokonywania transakcji zakupu, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL.
 9. Jako jedną z form ochrony Uczestników podczas trwania Zjazdu jest identyfikator, wydawany podczas rejestracji na wydarzenie. Każdy uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego noszenia identyfikatora podczas trwania Zjazdu. Osoby nie posiadające identyfikatorów nie będą miały możliwości wejścia
  na część dydaktyczną, wystawową oraz gastronomiczną.
§ 6 Postanowienia końcowe
 1. Obowiązkiem Uczestnika jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych –
  do odwołania lub przełożenia Zjazdu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Po ogłoszeniu przez Organizatora zmian w Regulaminie każdy Uczestnik, który wypełnił formularz rejestracyjny powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Uczestnik powinien pisemnie powiadomić Organizatora o takiej decyzji środkami komunikacji elektronicznej na adres kknap@grupabachleda.pl. Oświadczenie to powinno dotrzeć
  do Organizatora najpóźniej w terminie 7 dni od wejścia w życie zmienionego Regulaminu.
  Jeżeli Organizator nie otrzyma oświadczenia Uczestnika o braku akceptacji zmian Regulaminu
  w podanym wyżej terminie, przyjmuje się, że Uczestnik zaakceptował zmieniony Regulamin.
 5. Dokonując rejestracji udziału w Zjeździe, Uczestnik Zjazdu wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku w celach szkoleniowych oraz promocyjno-reklamowych w związku z foto i/lub wideo rejestracją Zjazdu.
 6. Zjazd ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia
  23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 nr 62, poz. 504).
 7. Obowiązkiem Uczestnika jest bezwzględne noszenie identyfikatora otrzymanego podczas rejestracji.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które zostaną zgubione, zniszczone
  lub skradzione podczas Zjazdu.
 9. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane ze Zjazdem,
  jak również w miejscach zakwaterowania oraz dodatkowych aktywności.
 10. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Uczestnicy zostaną niezwłocznie powiadomieni o zmianie Regulaminu drogą mailową na adres e-mail podany podczas rejestracji na Zjazd.
  Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej Zjazdu.
 11. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej Zjazdu.
Back To Top